top of page

I  N  T  E  R  N  S  H  I  P

รับนักศึกษาฝึกงาน

แผนก DIRECTOR   : 2 คน

แผนก PRODUCER : 2 คน

 

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

• ใบสมัครเข้ารับการฝึกงาน

       DOWNLOAD แบบฟอร์มสมัคร

•  สำเนาบัตรประชาชน

•  สำเนาบัตรนักศึกษา

•  เอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษา

    (ออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)

•  เอกสารส่งตัวฝึกงาน

    (ออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)

ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดมาที่

Amie@DreamRiders.film

         ที่อยู่บริษัท

         ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

Dream Riders

bottom of page